Girişimcilik Yüksek Lisans Programı Tezsiz

Yüksek Lisans Ders Programı ve Ders İçerikleri

Ders Programı ve Ders İçerikleri

Modül 1
ENTR 501 İş Modeli Oluşturma
Bu ders girişimciliğe giriş bölümü ile başlayacaktır. Girişimcilik tanımları ve sosyal girişimcilik, kobi girişimciliği, hayat tarzı girişimcilik gibi farklı girişimcilik tipleri bu bölümde aktarılacaktır.
Bir iş fikrinin ticarileşmesi sürecinde şirket ile müşteri arasındaki ilişkinin kurgulanmasında kullanabilecekleri araç olan iş modeli tuvali ve bu tuvali oluşturan temel bloklar anlatılır. Derste dünyada mevcutta var olan temel iş modelleri vaka analizleri ile incelenir ve öğrencilerin kendi fikirleri üzerinden iş diyagramı yaratmaları için pratik çalışmalar yapılır. İş modelindeki kabullerin, ilgili paydaşlar tarafından kabul edilip edilmediğinin nasıl test edileceği ve yaratıcılık gereken noktalarda beyin fırtınası, görsel düşünme, fikirleşme metodlarının nasıl kullanılacağı üzerinde durulur.

ENTR 503 Yeni Girişimlerde Hukuki Altyapı
Ders, özellikle işin ilk kuruluş aşamasında ve öncesindeki hukuki alternatifleri inceler, yapılması gerekenleri, hukuki konuların nasıl ve ne şekilde ele alınabileceğini aktarmayı hedefler. Sözleşme, ticari senet, organizasyon, gerçek ve tüzel kişilik konularının yanında patent, fikri mülkiyet ve telif hakları konusunda dikkat edilmesi gerekenleri ve yapılabilecekleri kapsar.  Bu bağlamda özellikle ilk kuruluş evresinde karşılaşılması olası durumların hukuk ile ilişkisini bu noktada hukuki temel kavramları ve yasal süreçlerin analizleri incelenir. Derste Türkiye'de henüz hukuki altyapısı olmayan hisse opsiyonu ayrılması, hissedarlar sözleşmesi ve 'term sheet'  ön protokoldeki tanımların neler olduğu, bunlar üzerinde ne zaman nasıl pazarlık yapılabileceği ders kapsamında işlenecektir. 

ENTR 504 Kurucular için Proje Finansmanı
Şirketler kar elde etmek için kurulan yapılar olduğuna göre kurucuların kar elde etmenin formülü hesaplarken bazı temel finansal bilgilere ihtiyaç duyarlar. Paranın zaman değeri, faiz hesaplamaları, gelecek gelirlerin bugünkü değerinin hesaplanması gibi temel bilgiler bu derste paylaşılacaktır. Girişimin değerlemesi kurucuların kafasını sürekli meşgul eden konulardandır. Dersin ikinci bölümünde temel değerleme yöntemleri, hisse satışı ile girişim finansmanındaki hesaplamalar da işlenecek, kurucuların finansal kararları kendilerine güvenerek verebilmeleri sağlanacaktır. 

Modül 2
ENTR 505 Takım Kurma ve Motivasyon
Kurucu takımı büyütürken kurucunun farkında olması ve etkin şekilde uygulaması gereken liderlik, motivasyon gibi konular dersin temel konularıdır. İşe alım sürecinde kurucunun en büyük zorluğu veya avantajı olacak takım için kültürün, ortak değerlerin nasıl geliştirileceği paylaşılacaktır. Kuruculara, farklı alanlarda ve farklı kişiliklerdeki çalışanları nasıl motive edecekleri paylaşılacaktır. 
 
ENTR 508 Prototipleme
Yeni ürün/hizmet geliştirme sürecinde kurucunun vizyonunu paylaşmaya ve müşterilerden yön gösterici geri bildirim almayı sağlayan prototiplerin nasıl geliştirileceği bu dersin konusudur. İnsan Odaklı Tasarım dersi ile aynı dönem işlenen derste, ürün geliştirme sürecinde kurucunun ihtiyaç duyacağı prototipleme bilgisi (araçları ile birlikte) ve yeteneklerini geliştirmesi sınıf içinde yapılacak çalıştaylarla sağlanacaktır. Ders yazılım ve donanım ürünleri üzerine prototipleme hizmeti veren konunun hem akademik boyutuna, hem de pratik uygulamasına hakim tasarım ofisi çalışanları tarafından işletilecektir. 
Ders bitiminde kurucular iş fikirlerini kendi hazırladıkları web sayfaları ve/veya mobil uygulama prototipleri üzerinden paylaşabilir duruma gelecekler.

ENTR 510 İnsan Odaklı Tasarım
Programın 2. modülü ile birlikte öğrencilerin kendi iş fikirlerine odaklanmaya başlamaları beklenmektedir. Bu süreçte öğrencilere İnsan Odaklı Tasarım yaklaşımı ile müşteri ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler geliştirmeleri sürecinde ihtiyaçları olacak bilgilerin paylaşımı yapılacaktır. Öğrenciler ödevlerini müşteriler ile birlikte, müşteriler üzerinde gerçekleştirecek, müşterilerin beğenerek kullanacağı ürün tasarımında rehberliği de ders içinde alacaklardır. Ders yazılım ve donanım ürünleri üzerine deneyim tasarımı hizmeti veren konunun hem akademik boyutuna, hem de pratik uygulamasına hakim tasarım ofisi çalışanları tarafından işletilecektir. 

ENTR 514 Yeni Teknolojiler ve Teknolojik Girişimcilik
Ders teknolojik ürün, hizmet ve patentlerden çıkan, teknoloji odaklı yeni girişimleri inceler. Bu iş kollarının diğer alanlardaki girişimlerden faklı, kendine has özellik ve iş modellerinin aktarılması hedeflenir. Tasarım aşamasından pazara geçişe kadar teknoloji odaklı ürün ve hizmetlerin ticarileştirilmesi, bu bağlamda kullanılabilecek araçlar, karşılaşılabilecek zorluklar ve sektöre has zorluklar ele alınır.

Modül 3
ACCT 501 Muhasebenin Temelleri
Bu derste aşağıdaki temellerin ötesinde girişimlerin kuruluş sürecinde ihtiyaçları olacak pratik bilgiler de sağlanıyor olacak. Derse katılanlar girişimin en büyük gider kalemi olan insan kaynağı, hem çalışanların hem de kurucu maaş giderlerinin, kira giderlerinin muhasebeliştirilmesi, kira giderlerinin muhasebeleştirilmesi öğreniyor olacaklar. Şirket kuruluş ile birlikte kurucuların ödemekle yükümlü oldukları vergiler hakkındaki pratik bilgiler derste paylaşılıyor olacak. 
Finansal bilgilerin karar verici bakış açısına göre hazırlanması ve yorumlanması konuları anlatılır. Aynı zamanda, muhasebe verileri ile, onların oluşumuna yol açan temelde ekonomik olaylar arasındaki ilişkiyi vurgular. Finansal önermelerin ve vakaların analizini, karlılık ve risk analizlerini içerir.

ENTR 507 Girişimlerde Ürün Yönetimi
Bu dersin konusu, girişimlerde ürün yönetimi ve ürün geliştirme süreçlerinin oluşturulması üzerinedir. Girişimler, özünde ürettikleri ürünleri geliştirme sürecinde sahip olduğu hız sebebiyle avantajlıdır. İşbu ders ile amaçlanan kazanım, bu sürecin çevik geliştirme metodolojileri desteğiyle ölçeklendirilebilir hale getirilmesi olacaktır. Ders boyunca, “Bir ürün sıfır noktasından nasıl geliştirilir?”, “Önceliklendirme nedir ve nelere göre yapılır?”, “İhtiyaç ve müşteri nasıl tanınır?”, “Yazılım yaşam döngüsü nedir, ne gibi metodolojiler kullanılır?”, “Ürün yol haritası nasıl hazırlanır?” Gibi sorulara cevaplar aranacaktır. Bu konular dahilinde, farklı iş modeline sahip ürünler, ürün yönetimi gözüyle değerlendirilir ve atölye çalışmaları yapılır. Dersi almak için herhangi bir ürün yönetimi tecrübesi ön koşulu bulunmamaktadır. Ders içersinde şu başlıklarda öğrenimler elde edilecektir : Müşteri ve İhtiyaç/Problem Analizi, Fikir Doğrulama, Kullanıcı Testi Metodları, Çevik Yazılım Geliştirme Metodolojileri, Önceliklendirme ve Kaynak Yönetimi, Ürün Yol Haritası Oluşturma Yöntemleri ve Girişim içi iletişim ve Raporlama. 
 
ENTR 515 Girişimlerde Dijital Satış Yönetimi
Bu ders her girişimciden beklenen satış yeteneklerinin geliştirilmesi üzerinedir. 'Önce sat sonra yap', 'Satılabilir ürün yap' gibi öğütlerin temelinde yatan satış yapabilmek girişimicinin edinmesi gereken melekelerdendir.  Müşterileştirme motorunu geliştirecek kurucuların öncelikle en kısa ve en etkiki yoldan müşteriye nasıl satış yapıldığını şahsen tecrübe etmesi gerekir. Ancak bu şekilde web siteniz veya dijital ürününüz bir satış robotuna dönebilir. Bu derste soğuk aramalardan, spam yöntemlerinden başlayarak ölçülebilir/ölçeklenebilir satış modelleri nasıl geliştirilir üzerine girişimcilere deneyim aktarımı yapılacaktır. Girişimlerde satışların dijital (internet veya telefon) ortamda yapıldığından hareketle bu ders içinde şu konularda kurucuların gelişimi hedeflenmektedir: Araştırma: İdeal Hedef Kitle Nasıl Keşfedilir?, Aramaya Hazırlık: Web'de istediğiniz hemen hemen her kişinin adını ve e-posta adresini bularak soğuk çağrılarınızı nasıl ısıtırsınız?, Kişiselleştirilmiş e-posta : Eposta açılma oranları nasıl arttırılır?,  Takip: Azimle takip eden satışı kapatır, Aletler ve Ölçüm : Ölçmediğimiz satış sürecini iyileştiremeyiz, Dinle ve Çöz: Satışlar = Dinleme. İdeal müşterinizi dinleyin ve sorunlarını çözün. 

ENTR 512 Kurum içi Girişimcilik
Dersin amacı  kurumsal seviyede ve ölçekte yapılan ve kurumsal girişimcilik adı verilen olguyu tüm yönleri ile incelemektir. Sürdürülebilir büyümenin araçlarından biri olarak kurumsal seviyede girişimciliğin ve yenilik yaratma ve pazara kazandırma sürecinin tanımı, bileşenleri, gelişimi ve dünyadaki farklı uygulamaları ele alınır. Girişimci ve yenilikçi firmaların ortak özelliklerinden hareketle ne gibi araçlara ve nasıl bir insan ve yönetici profiline ihtiyaç duyulduğunun tartışıldığı derste, kurumsal firmalarda fırsatların takibi ve belirlenmesi süreci de incelenir.

Modül 4
ENTR 506 Girişimlerde Pazarlama 
Bu ders girişimin büyüme aşamasında girişimin konumlandırılması ve satışların otomatikleştirilmesi için gereken çalışmalar üzerine odaklanacaktır. Konumlandırmanın belirlenmesi yanı sıra Pazarlama/Satış ekibinin oluşturulması ve yönetimi de bu ders içinde işlenecektir. 
 
ENTR 509 Girişim Sermayesine Erişim ve Yatırımcı İlişkileri
Bu derste kurucunun girişim sermayesine erişimi, yatırım sonrası yatırımcılarla olan ilişkileri üzerine odaklanır.  Başlangıç aşaması firmaların kendilerine has önceliklerine, nakit akışı ve finansman modellerine odaklanan ders, kuruluş öncesinde ve süresince kaynak yaratımı ve devamlılığı önceliğini ele alır. Farklı alternatiflerden (risk sermayesi firmaları, yatırım bankaları, halka açılma, ticari bankalar, kamu kurum ve kuruluşları, vb.) farklı araçlarla toplanabilecek kaynak imkânları ve bu süreçte dikkat edilmesi gerekenler aktarılır. Yatırım girişimler için başarıdan ziyade bir başlangıçtır, ders kapsamında yatırım sonrasında kurucunun çıkış sürecine kadar yatırımcı ilişkilerini nasıl yönetmesi gerektiği de paylaşılır. Ders kapsamında öğrenciler yatırım süreçlerini ve her aşamada fon toplarken nasıl hareket etmeleri gerektiğini farklı aşamalarda aktif yatırım yapan yatırımcılardan ve bu süreçten geçmiş girişimcilerden dinlerlerken iş ağlarını da zengileştirecekler. 

ENTR 511 Müşteri Geliştirme
Bu derste öğrencilerden müşterilerle doğruladıkları çözüm önerileri üzerine, gereken taraştırmaları yürütmeleri, iş modeline çevirmeleri ve iş modellerinin çalışacağını müşterilerle ispatlamaları beklenmektedir. Bu süreçte kurucuların iş modellerinin çalışması için bel bağladıkları varsayımlar belirlenecek ve en kritik varsayımdan başlanarak varsayımların doğrulanmasına çalışılacaktır. 

ENTR 513 Sunum Teknikleri
Dersin amacı kurucuların yatırıma ve müşteriye erişimde kullanacakları sunum materyallerini nasıl hazırlayacakları paylaşılacaktır.
 
ENTR 590 Bitirme Projesi
Kurucular yıl boyunca öğrenip geliştirdikleri fikirlerini melek yatırım alabilir seviyeye getirecek kadar çalışarak öğrenimlerini ispatlayacaklardır.  

Seçmeli Dersler:
ENTR 521 Girişimcilik ve Yenilikçilik
Bu ders disiplinler arası bir perspektif ile girişimciliği ve bu çerçevede yenilikçiliği ele alan temel bir derstir.  Temel odak noktası yenilikçilik bazlı girişimciliktir.  Bir iş fikrinin başarılı bir işe dönüşmesi sürecini baştan sona ele alır.  Girişimcinin özelliklerinin incelendiği derste girişimcilik olgusunun farklı yönleri ve boyutları konusunda bir farkındalık yaratmak, girişimciliğin oluşmasına ve gelişmesine yol açan altyapı koşullarını incelemek, iş planlarının nasıl hazırlandığını öğretmek amaçlanır.  Bireyin kendi girişimcilik kapasitesinin farkına vararak geliştirmesi gereken alanları tespit etmesini amaçlar.
 
ENTR 508 Strateji
Bu ders, günümüzün yüksek rekabetçi koşullarında şirketlerin stratejilerine odaklanır. Hızlı teknolojik değişimlerin, durmaksızın değişen pazar koşullarının ve gitgide artan sosyal sorumluluk ve etik yönetim baskılarının yaşandığı karmaşık dünyamızda, şirketler yeni iş stratejileri geliştirmeye ve içselleştirmeye zorlanmaktadır. Rekabet stratejileri; stratejik bakış açısı ile sektörlerin, rakiplerin ve firmaların analiz teknikleri; strateji oluşturma ve uygulama ve yeni iş geliştirmede strateji konuları işlenecektir.
 
ENTR 524 Sosyal Girişimcilik
Bu ders girişimci özellik, beceri ve araçlarının sosyal problemleri çözme amacıyla kullanılmasına, bir diğer deyişle kar amacı gütmeyen kurum ve alanlarda da sosyal talep ve/veya sorunlara yaratıcı ve etkin çözümler bulunulmasına odaklanır.  Öğrenciler görece yeni bir kavram olarak sosyal girişimcilik olgusu ve dünyadaki farklı uygulamaları hakkında bilgilendirilir. Bu konuda karşılaşılabilecek zorluklar aktarılırken sosyal girişimcilik maceralarında faydalanabilecekleri araç ve donanım öğrencilere sunulur.
 
"Girişimcilik Tezsiz Yüksek Lisans Programı iki yarıyıldan oluşur. Yüksek Lisans derecesi almak için toplam 60 AKTS’yi başarıyla tamamlamak ve mezuniyet projesinde başarılı olmak gerekmektedir. 

Arzuladığınız tüm içerikleri bir arada görünce siz de heyecanlandınız değil mi?
Hadi, başkasının değil kendi hayalinize ulaşmanız için kendinize hiç vakit kaybetmeden yatırım yapın. 

Sosyal Medya